LEVERINGSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Vioolbouw en -restauratie atelier A.C. Hendriksen, gevestigd Gangwerf 3a te Twisk

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.devioolbouwer.nl

1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
haar rechtsopvolger(s) en of de door haar aangewezen (rechts)personen, alsmede de tot de vennootschap behorende (groeps)maatschappijen in de zin van artikel 2.24b BW.

Afnemer: iedere (rechts-)persoon die een product of dienst afneemt van Vioolbouw Hendriksen, hierna te noemen Vioolbouw Hendriksen.

Opdracht: de met de Afnemer gesloten overeenkomst waarbij een product ter reparatie of onderhoud wordt aangeboden bij Vioolbouw Hendriksen tegen betaling.

Overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van nieuwe producten, onderdelen of accessoires.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die tussen Vioolbouw Hendriksen en de Afnemer gelden dan wel worden gesloten.

2.2 Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van een overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van Afnemer is uitgesloten.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of zijn of vernietigd mocht(en) worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigde bepalingen te (doen) vervangen op een wijze die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.

2.5 Afwijkingen van – of aanvullingen op – deze algemene voorwaarden of een overeenkomst, aanbieding of offerte waarop zij van toepassing zijn kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2.6 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een tussen Vioolbouw Hendriksen en Afnemer getekende offerte c.q. overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de offerte c.q. overeenkomst.

3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Vioolbouw Hendriksen zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

3.2 Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door de Afnemer wordt aanvaard, heeft Vioolbouw Hendriksen  het recht het aanbod binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Aanbiedingen en offertes van Vioolbouw Hendriksen kunnen slechts zonder afwijkingen door de Afnemer worden aanvaard.

3.3 Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door Vioolbouw Hendriksen naderhand schriftelijk, al dan niet door middel van een begin van uitvoering of door facturatie zijn bevestigd.

3.4 Alle door Vioolbouw Hendriksen verstrekte opgaven van soorten, formaten, afmetingen, aantallen, gewichten, tarieven en prijzen worden met de grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt, zonder dat er door Vioolbouw Hendriksen wordt ingestaan voor eventuele afwijkingen. Mocht er onverhoopt sprake zijn van afwijkingen dan is Vioolbouw Hendriksen ter zake niet gebonden.

3.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen door de Afnemer.

4 Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de offerte of een aanbod door de Afnemer schriftelijk wordt aanvaard en Vioolbouw Hendriksen de totstandkoming schriftelijk of langs andere weg heeft bevestigd, dan wel wanneer Vioolbouw Hendriksen met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. Vioolbouw Hendriksen behoudt zich het recht voor om het aanbod binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

4.2 Indien een aanvaarding door de Afnemer van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod van Vioolbouw Hendriksen, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.

4.3 Indien met de Afnemer meerdere (rechts)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.

4.4 Vioolbouw Hendriksen is steeds bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Vioolbouw Hendriksen is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die voor de derde worden bedongen namens Afnemer te aanvaarden.

4.5 De door Vioolbouw Hendriksen opgegeven termijnen voor (op)levering gelden niet als fataal. Overschrijding daarvan geeft geen aanspraak op schadevergoeding.

4.6 De Afnemer kan zich niet op een Overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de door de Afnemer verstrekte gegevens van soorten, formaten, afmetingen, gewichten, aantallen en/of andere informatie niet juist of onvolledig is. Vioolbouw Hendriksen behoudt zich alsdan het recht voor de Overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan Vioolbouw Hendriksen nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de Afnemer, onverminderd het recht en de mogelijkheid van Vioolbouw Hendriksen om ten opzichte van de Afnemer wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de Overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de Afnemer dan verplicht is.

4.7 Vioolbouw Hendriksen is gerechtigd de Overeenkomst wegens niet leverbaarheid van bepaalde producten of wegens een te lange levertijd door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden zonder dat Vioolbouw Hendriksen daarbij tot vergoeding van kosten of schade gehouden is.

5 Inhoud, wijziging en annulering van de Overeenkomst

5.1 De Afnemer draagt het risico voor misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Vioolbouw Hendriksen niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling, of door een door de Afnemer daartoe aangewezen persoon, zijn gedaan die van belang zijn voor de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst.

5.2 De Afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die van Vioolbouw Hendriksen zijn verkregen indien deze niet direct betrekking hebben op de Overeenkomst of die zijn gebaseerd op basis van onvolledige of onjuist verschafte informatie door Afnemer. Vioolbouw Hendriksen is nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het product c.q. de producten voor elke individuele toepassing door Afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5.3 Gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst door de Afnemer is slechts mogelijk indien Vioolbouw Hendriksen daarmee uitdrukkelijk instemt. Eventuele wijzigingen dienen schriftelijk tussen partijen te worden vastgelegd. Vioolbouw Hendriksen is gerechtigd de prijs en levertijd dienovereenkomstig aan te passen en in rekening te brengen bij Afnemer. De Afnemer is bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de wijziging van de Overeenkomst en vrijwaart Vioolbouw Hendriksen ter zake.

5.4 Behoudens de uitdrukkelijke toestemming van Vioolbouw Hendriksen is de Afnemer niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.

5.5 Aan een schriftelijke toestemming als in artikel 5.4 bedoeld kan Vioolbouw Hendriksen de voorwaarde verbinden dat zij gerechtigd is om aan de Afnemer een schadeloosstelling in rekening te brengen. Onder deze schadeloosstelling kan worden begrepen de door Vioolbouw Hendriksen geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval worden daaronder begrepen de kosten die Vioolbouw Hendriksen reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van ingekochte producten, gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Ingeval van gehele of gedeeltelijke annulering door Afnemer, is de Afnemer bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Vioolbouw Hendriksen ter zake.

5.6 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Vioolbouw Hendriksen blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten prestaties te wijzigen of aan te vullen, zal Vioolbouw Hendriksen de Afnemer daarvan op de hoogte brengen, waarna de Overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. Vioolbouw Hendriksen kan nooit ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige (schade)vergoeding aan de Afnemer.

6 Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

6.1 Bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden wordt uitgegaan van de klachten die door Afnemer bij het aanbieden ter reparatie c.q. onderhoud worden aangegeven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving van mogelijke klachten wordt gegeven, worden de door Vioolbouw Hendriksen geconstateerde gebreken hersteld.

6.2 Vioolbouw Hendriksen behoudt zich het recht voor vrijelijk te bepalen of zij de producten door Afnemer ter reparatie of onderhoud aangeboden ook aanneemt. Vioolbouw Hendriksen zal vervolgens naar keuze de producten zelf repareren of onderhouden dan wel toezenden aan de betreffende producent dan wel naar een naar haar oordeel voldoende deskundig herstel c.q. onderhoudsbedrijf.

6.3 De kosten voor reparatie worden vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, eventuele transportkosten, onderzoekskosten, kosten gebruikte materialen en onderdelen, kosten gemaakt door derden. Indien Afnemer het wenst zal Vioolbouw Hendriksen vooraf een indicatieve prijsopgave doen.

6.4 Blijkt bij onderzoek dat reparatie niet meer mogelijk is dan zal Afnemer hiervan op de hoogte worden gebracht en zal niet tot reparatie worden overgegaan. Indien mogelijk zal Vioolbouw Hendriksen voor vervanging van het product c.q. het onderdeel zorgen. Indien vervanging niet onder de garantie valt zullen de kosten in rekening worden gebracht.

6.5 Indien tijdens de reparatie blijkt dat de kosten voor reparatie meer dan 30% hoger zullen uitvallen dan oorspronkelijk begroot wordt dit aan Afnemer kenbaar gemaakt. De reparatie zal vervolgens pas na toestemming van Afnemer tegen de hogere kosten worden uitgevoerd.

6.6 Indien daarover niets is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk product gebruikelijk is, ruilonderdelen.

6.7 Na de reparatie- of onderhoudswerkzaamheden ontvangt de Afnemer een reparatieverslag c.q. factuur met omschrijving van de verrichtte werkzaamheden en de vervangen onderdelen.

6.8 Afnemer zal het product c.q. de producten (na reparatie) direct, maar uiterlijk binnen 7 dagen, na berichtgeving door VIOOLBOUW HENDRIKSEN ophalen bij Vioolbouw Hendriksen. Indien Afnemer het product of de producten niet binnen de afgesproken termijn ophaalt kan Vioolbouw Hendriksen stallingskosten in rekening brengen aan Afnemer.

6.9 Indien Afnemer het product c.q. de producten na ommekomst van één jaar niet heeft opgehaald uit de werkplaats van Vioolbouw Hendriksen, is Vioolbouw Hendriksen bevoegd over het product c.q. de producten te beschikken. Vioolbouw Hendriksen kan tot verkoop van het product c.q. de producten overgaan. Indien Afnemer geen of niet de volledige stallingskosten heeft voldaan kan Vioolbouw Hendriksen zich voor die kosten verhalen op de opbrengst van de verkoop van het product c.q. de producten.

7 Prijzen en betalingen

7.1 Alle door Vioolbouw Hendriksen opgegeven prijzen zijn in Euro’s (€) en gelden exclusief omzetbelasting, exclusief eventuele verwijderingsbijdrage etcetera, tenzij schriftelijk anders vermeld. Leveringskosten, montagekosten, servicekosten en kosten voor verzending en vervoer zijn niet in de prijzen inbegrepen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Deze kosten komen voor rekening van Afnemer tenzij anders overeengekomen.

7.2 De door Vioolbouw Hendriksen opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van de verkoop en/of de Overeenkomst geldende prijzen, (arbeids)tarieven, materialen en onderdelen en specificaties en op uitvoering van de Overeenkomst onder normale omstandigheden gedurende kantooruren.

7.3 Vioolbouw Hendriksen is gerechtigd extra kosten, die niet nadrukkelijk in de Overeenkomst zijn opgenomen, aan de Afnemer door te berekenen, indien het maken van deze kosten noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Vioolbouw Hendriksen zal de Afnemer daarover in voorkomend geval zo spoedig mogelijk informeren.

7.4 Vioolbouw Hendriksen is voorts gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer in geval van tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op productprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, verhoging van invoerheffingen, douanekosten, wijzigingen in wisselkoersen van buitenlandse valuta en alle overige overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken ten gevolge waarvan de kostprijs wordt verhoogd. In voorkomend geval zal de Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

7.5 Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst maar voor aflevering, kan Afnemer de Overeenkomst schriftelijk ontbinden binnen 5 dagen nadat hij is geïnformeerd over de prijsverhoging, tenzij met Vioolbouw Hendriksen een leveringstermijn van meer dan drie maanden is overeengekomen of de prijsverhoging voortvloeit uit de wet.

7.6 Kosten ontstaan doordat de Afnemer in gebreke is gebleven bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of in geval zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de Afnemer, ten gevolge waarvan kosten ontstaan voor Vioolbouw Hendriksen, worden door Vioolbouw Hendriksen in rekening gebracht bij Afnemer.

7.7 Indien binnen drie (3) maanden na afgifte van het gerepareerde product de (eerdere) klachten terugkeren, doet Vioolbouw Hendriksen een opgave voor een nieuwe reparatie. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. Is de oorzaak van de klacht anders dan bij de vorige reparatie dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan Afnemer doorberekend.

8 Betaling

8.1 Betaling van de volledig overeengekomen prijs (inclusief bijkomende kosten) dient te geschieden voorafgaand aan of uiterlijk op het moment van aflevering van de overeengekomen producten of bij oplevering van de werkzaamheden. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat betaling niet direct bij levering dient te geschieden geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de door Vioolbouw Hendriksen voorgeschreven wijze.

8.2 De Afnemer kan zich niet beroepen op enig recht van korting, inhouding of verrekening. Tevens kan de Afnemer zijn verplichtingen niet opschorten. Klachten of bezwaren tegen de hoogte van de factuur(en) schorten de betalingsverplichting niet op. Dergelijke klachten dienen aan Vioolbouw Hendriksen schriftelijk, met onderbouwing, kenbaar te worden gemaakt binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur. Na genoemde termijn zal de klachten niet meer in behandeling nemen.

8.3 De Afnemer is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Vioolbouw Hendriksen zekerheid te stellen of een voorschot te betalen.

8.4 Betalingen worden, ongeacht hoe ze worden genoemd, eerst geacht te zijn gedaan ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.

8.5 In geval van niet tijdige betaling is de Afnemer van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het verschuldigde, of de wettelijke (handels)rente als deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand als een volle maand wordt gerekend, onverminderd de overige rechten die Vioolbouw Hendriksen ten opzichte van de Afnemer wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.

8.6 De vordering tot betaling van alle aan Vioolbouw Hendriksen verschuldigde bedragen is direct opeisbaar indien en zodra de Afnemer jegens Vioolbouw Hendriksen in verzuim raakt, indien en zodra de Afnemer zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of op enigerlei wijze vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de Afnemer – indien deze een vennootschap onder firma of besloten vennootschap is – in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

8.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die Vioolbouw Hendriksen maakt of heeft moeten maken in verband met de niet nakoming door Afnemer van de (betalings-) verplichtingen zijn voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de door de Afnemer verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500,- per incasso.

9 Levering

9.1 Opgegeven levertijden worden slechts bij benadering vastgesteld en kunnen dan ook nimmer worden beschouwd als een fatale termijn.

9.2 De opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de Overeenkomst door Vioolbouw Hendriksen bestelde zaken en/of onderdelen.

9.3 Indien sprake is van andere omstandigheden dan bij Vioolbouw Hendriksen bekend bij vaststelling van de levertijden, is Vioolbouw Hendriksen bevoegd en gerechtigd de opgegeven levertijd te verlengen met de termijn die benodigd is om de Overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren.

9.4 Indien Vioolbouw Hendriksen de uitvoering van de  Overeenkomst heeft opgeschort, wordt de opgegeven levertijd verlengd met de duur van de opschorting.

9.5 Bij niet tijdige levering dient Vioolbouw Hendriksen eerst schriftelijk door Afnemer in gebreke te worden gesteld, waarbij Vioolbouw Hendriksen een redelijke termijn tot nakoming dient te worden gegeven, welke termijn nooit korter kan zijn dan 14 dagen. Vioolbouw Hendriksen kan binnen deze termijn nimmer schadeplichtig en in verzuim zijn.

9.6 Levering geschiedt op het kantooradres van Vioolbouw Hendriksen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, en op de door Vioolbouw Hendriksen aangegeven tijdstippen die tijdig aan Afnemer zullen worden aangegeven. Afnemer is gehouden de levering op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, althans in ieder geval binnen 14 dagen na het overeengekomen tijdstip. Bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder verzekerings-, vracht- en stallingskosten) in rekening worden gebracht conform gebruikelijke daarvoor in de markt geldende tarieven.

9.7 Indien levering niet plaats vindt op het vestigingsadres van Vioolbouw Hendriksen zal het geschieden op het door Afnemer aangegeven adres. Dit adres dient via een vervoermiddel veilig en langs een voor het vervoermiddel geschikte weg te kunnen worden bereikt en verlaten. De Afnemer is gehouden de door Vioolbouw Hendriksen af te leveren producten onmiddellijk in ontvangst te nemen op alle werkdagen tussen 7:00 uur en 21:00 uur. Transportkosten voor levering op een ander adres dan dat van zijn voor rekening van Afnemer.

9.8 Indien de Afnemer niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst jegens Vioolbouw Hendriksen voldoet, is Vioolbouw Hendriksen bevoegd en gerechtigd de nakoming van de Overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te annuleren of te wijzigen. Vioolbouw Hendriksen kan nimmer ten gevolge van een dergelijke opschorting, ontbinding, annulering of wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Afnemer. De Afnemer is wel gehouden tot vergoeding van alle schade voortvloeiende uit de als gevolg van de opschorting ontstane vertraging, eveneens tegenover derden en hij vrijwaart Vioolbouw Hendriksen ter zake.

10 Onderzoeksplicht en reclame

10.1 Vioolbouw Hendriksen zal zich inspannen om al het nodige te doen om de door haar te leveren prestaties, daaronder begrepen de levering van producten alsook de uitvoering van diensten, te laten voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.

10.2 De Afnemer is verplicht onmiddellijk na de uitvoering van de Overeenkomst, de door Vioolbouw Hendriksen geleverde prestaties en producten grondig te inspecteren op fouten en gebreken en bij aanwezigheid daarvan Vioolbouw Hendriksen onmiddellijk doch uiterlijk binnen twee werkdagen na de uitvoering en aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen. Ook klachten ten aanzien van facturen dienen binnen bekwame tijd, maar in ieder geval binnen 7 werkdagen, schriftelijk te worden ingediend, onder nauwkeurige opgave van de punten waarop de klacht ziet.

10.3 Indien de Afnemer niet binnen 2 werkdagen na het tijdstip van uitvoering en aflevering Vioolbouw Hendriksen wijst op de fouten en gebreken, die bij grondig onderzoek zouden kunnen worden opgemerkt dan wel hadden moeten kunnen worden opgemerkt, dan wordt de Afnemer geacht met de staat waarin de prestaties en producten voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.

10.4 Indien de hiervoor genoemde termijn van 2 werkdagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert Afnemer als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot het eerste moment waarop het onderzoek dan wel het in kennis stellen van Vioolbouw Hendriksen voor de Afnemer redelijkerwijs mogelijk is. Dit dient onverwijld te gebeuren. Deze periode kan  het tijdsbestek van één maand niet overschrijden. Behandeling van klachten na deze periode worden gezien als coulance en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

10.5 De Afnemer is gehouden bij eventueel geconstateerde fouten en/of gebreken hiervan een aantekening te maken op de vrachtbrief en voorts nauwkeurig te specificeren, onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, daaronder dient in ieder geval te zijn begrepen het overleggen van deugdelijk fotomateriaal.

10.6 Vioolbouw Hendriksen dient onmiddellijk in staat gesteld te worden de door de Afnemer geconstateerde fouten en gebreken te controleren. Indien de door de Afnemer geconstateerde fouten en gebreken naar het oordeel van Vioolbouw Hendriksen terecht zijn, heeft Vioolbouw Hendriksen de keuze over te gaan tot vervanging dan wel herstel van de geconstateerde fouten en/of gebreken. Afnemer kan nimmer aanspraak maken op vervangende of aanvullende schadevergoeding.

10.7 De door Vioolbouw Hendriksen geleverde prestaties gelden in elk geval als deugdelijk, indien de Afnemer het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Afnemer het bepaalde in dit artikel in acht heeft genomen.

10.8 Klachten met betrekking tot een bepaald product laten de verplichtingen van de Afnemer met betrekking tot andere producten en/of onderdelen van de Overeenkomst onverlet.

10.9 De Afnemer is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te laten, op te schorten, dan wel uit te stellen indien Vioolbouw Hendriksen in gebreke is met een deugdelijke nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of ernstige schuld.

11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Vioolbouw Hendriksen blijft eigenaar van alle door haar geleverde producten zolang de Afnemer niet volledig heeft voldaan aan al datgene waartoe hij uit hoofde van de Overeenkomst is gehouden, in het bijzonder aan zijn betalingsverplichtingen, zulks met inbegrip van rente en kosten.

11.2 Vioolbouw Hendriksen heeft te allen tijde het recht de door haar geleverde producten terug te nemen of te doen terugnemen indien de Afnemer niet volledig heeft voldaan aan al datgene waartoe hij uit hoofde van de Overeenkomst is gehouden. De Afnemer machtigt Vioolbouw Hendriksen of door haar ingeschakelde derden dan ook tot betreding van de bedrijfsruimten en andere gebouwen waar de geleverde producten staan opgeslagen en/of zijn geplaatst en datgene te doen of na te laten wat aan terugneming van de geleverde producten bevorderlijk is of kan zijn.

11.3 De door Vioolbouw Hendriksen geleverde producten mogen enkel en alleen in het kader van de normale bedrijfsvoering door de Afnemer worden doorverkocht.

11.4 Het is de Afnemer niet toegestaan enige rechten te doen gelden op producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, zoals het verpanden van de producten dan wel met enig ander recht te bezwaren. De Afnemer is voorts verplicht en gehouden Vioolbouw Hendriksen terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden op producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

11.5 De Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Vioolbouw Hendriksen:

  1. de producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust te (doen) verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en vermissing en de betreffende polis(sen) van deze verzekering(en) aan Vioolbouw Hendriksen ter inzage te geven;
  2. alle aanspraken van de Afnemer op verzekeraars met betrekking tot de door Vioolbouw Hendriksen geleverde producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, te verpanden aan Vioolbouw Hendriksen p de wijze zoals voor geschreven in artikel 3:239 BW;
  3. de vorderingen die de Afnemer verkrijgt jegens afnemers bij het doorverkopen van de door Vioolbouw Hendriksen geleverde producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, te verpanden aan Vioolbouw Hendriksen op de wijze zoals voorgeschreven in artikel 3:239 BW.
  4. de door Vioolbouw Hendriksen geleverde producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust ook als zodanig te merken en aan te duiden;
  5. op elke andere wijze medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Vioolbouw Hendriksen ter bescherming en waarborging van haar eigendomsrechten met betrekking tot de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten wenst te treffen, een en ander op straffe van verbeurte van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 1.000,- (duizend Euro) per dag dat hij hiermee in gebreke blijft.

12 Garantie

12.1 Vioolbouw Hendriksen zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen zorgvuldig uitvoeren en staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst.

12.2 Op nieuwe producten en/of nieuwe onderdelen ontvangt de Afnemer de door de fabrikant gegeven fabrieksgarantie. Vioolbouw Hendriksen is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het product voor elke individuele toepassing door de Afnemer.

12.3 Op gebruikte producten en/of onderdelen wordt door Vioolbouw Hendriksen geen garantie verstrekt tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.4 Vioolbouw Hendriksen geeft na het voltooien van een reparatie een garantie van drie (3) maanden. De garantietermijn gaat in op het moment van levering van het product aan Afnemer. Op onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op het reparatieverslag of de factuur. Is in overleg met Afnemer gekozen voor het inzetten van gebruikte onderdelen of eigen aangeleverde onderdelen, zal op deze onderdelen geen garantie worden gegeven.

12.5 Voor diensten verricht door derden gelden de garantiebepalingen van deze derden.  Vioolbouw Hendriksen verstrekt in dat geval geen garantie tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.6 Werkzaamheden ter uitvoering van de garantie worden verricht in de werkplaats van Vioolbouw Hendriksen. De Afnemer is gehouden, bij een beroep op de garantie, om het betreffende product af te leveren bij de werkplaats van Vioolbouw Hendriksen. Kosten voor eventuele verzending van de producten naar de werkplaats van Vioolbouw Hendriksen zijn voor Afnemer. De Afnemer heeft geen recht op vervangende producten gedurende de reparatietermijn.

12.7 De garantie geldt niet indien:

  1. de Afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken die niet daartoe gekwalificeerd zijn;
  2. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Vioolbouw Hendriksen en/of de fabrikant zijn gebruikt of behandeld.
  3. op onderdelen onderhevig aan slijtage, te weten onderdelen die fysiek gebruikt worden om geluid voort te brengen en regelmatig vervangen moeten worden, zoals onder andere snaren en beharing van strijkstokken;
  4. het product niet conform de instructies van de fabrikant en/of Vioolbouw Hendriksen is onderhouden, althans niet voor onderhoud is aangeboden bij Vioolbouw Hendriksen en/of een door Vioolbouw Hendriksen aangewezen gecertificeerd onderhoudsbedrijf of daartoe gecertificeerde persoon c.q. monteur.

12.8 Indien de Afnemer producten met gebreken of defecten, met een beroep op de garantie aanbiedt aan Vioolbouw Hendriksen om te laten herstellen, zal Vioolbouw Hendriksen ervoor zorgen dat de producten voor rekening van Vioolbouw Hendriksen worden hersteld (door de producent, door Vioolbouw Hendriksen zelf, of door gekwalificeerde derden), tenzij Vioolbouw Hendriksen bij een eerste beoordeling reeds constateert dat de garantietermijn is verlopen dan wel het gebrek c.q. het defect niet onder de garantie valt, onder andere door een van de redenen als genoemd in artikel

12.7 In die gevallen zal de Afnemer de door Vioolbouw Hendriksen gemaakte of te maken kosten (vb. onderzoek, reparatie, transport, etcetera) verschuldigd zijn aan Vioolbouw Hendriksen.

13 Aansprakelijkheid

13.1 Vioolbouw Hendriksen aanvaard geen aansprakelijkheid voor door Afnemer geleden schade, tenzij deze het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Vioolbouw Hendriksen.

13.2 Onverminderd de overige in deze algemene voorwaarden opgenomen exoneraties en behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van een van de leidinggevende personen van Vioolbouw Hendriksen, is iedere aansprakelijkheid van Vioolbouw Hendriksen jegens Afnemer, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid, beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Vioolbouw Hendriksen in dat concrete geval uitkeert, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico.

13.3 In geval van schade in het kader van reparatie of onderhoudswerkzaamheden door Vioolbouw Hendriksen is de aansprakelijkheid van Vioolbouw Hendriksen begrensd tot de dagwaarde van de betreffende producten.

13.4 Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Vioolbouw Hendriksen in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Vioolbouw Hendriksen beperkt tot het factuurbedrag van de Overeenkomst.

13.5 Vioolbouw Hendriksen is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, immateriële-, gevolg- of indirecte schade.

13.6 Vioolbouw Hendriksen is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een oneigenlijk gebruik door Afnemer van de door Vioolbouw Hendriksen geleverde of ter beschikking gestelde producten. Onder oneigenlijk gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan het gebruik dat niet in overeenstemming is met de bijgeleverde gebruikershandleiding.

13.7 Onverminderd hetgeen in artikel 10 van deze algemene voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding tegen Vioolbouw Hendriksen, behalve die welke door VIOOLBOUW HENDRIKSEN is erkend en in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid, door het enkele verloop van drie (3) maanden nadat de Afnemer de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken en in ieder geval na ommekomst van twaalf (12) maanden nadat producten en/of diensten door Vioolbouw Hendriksen zijn geleverd.

13.8 De Afnemer vrijwaart Vioolbouw Hendriksen voor aanspraken van derden wegens schade ontstaan in de uitvoering van een Overeenkomst voor de Afnemer, waarvoor Vioolbouw Hendriksen ingevolge het bepaalde in dit artikel 10 niet aansprakelijk is.

13.9 Onverminderd het vorenstaande kunnen aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Vioolbouw Hendriksen kunnen worden tegengeworpen, ook door Vioolbouw Hendriksen aan de Afnemer worden tegengeworpen. De Afnemer kan, indien en voor zover Vioolbouw Hendriksen bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik heeft gemaakt van derden, jegens Vioolbouw Hendriksen nimmer meer rechten doen gelden dan Vioolbouw Hendriksen jegens de betreffende derden kan doen gelden.

14 Overmacht

14.1 Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Vioolbouw Hendriksen om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van Vioolbouw Hendriksen kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden Vioolbouw Hendriksen van de verplichtingen tot nakoming.

14.2 Vioolbouw Hendriksen zal steeds trachten de periode van overmacht zo kort mogelijk te laten zijn. De Overeenkomst zal evenwel als ontbonden worden beschouwd indien de nakoming blijvend onmogelijk is. Wanneer sprake is van een tijdelijke onmogelijkheid die langer duurt dan zes (6) maanden na het tijdstip waarop geleverd had moeten worden, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder dat één van hen recht heeft op schadevergoeding.

14.3 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, onlusten, natuurrampen, stormschade, brand, aardbevingen, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuwval, vorst, stakingen, gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, storingen in de elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel- telefoon of andere communicatienetwerken zoals e-mail, wanprestatie van derden die door Vioolbouw Hendriksen zijn ingeschakeld, evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers vallen ook onder deze overmachtbepaling.

15 Privacy en geheimhouding

15.1 Ten behoeve van een goede dienstverlening worden de persoonsgegevens van de Afnemer door Vioolbouw Hendriksen opgeslagen, verwerkt en gebruikt in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

15.2 Afnemer stemt er mee in dat verzamelde persoonsgegevens in het kader van productinformatie, marketingactiviteiten en andere (service-)diensten aan Vioolbouw Hendriksen en/of aan haar gelieerde ondernemingen beschikbaar worden gesteld voor opslag, verwerking en gebruik, zodat ten volle van het product- en dienstenaanbod van Vioolbouw Hendriksen gebruik gemaakt kan worden. Afnemer heeft een inzage- en correctierecht inzake de opgeslagen persoonsgegevens, een en ander conform de AVG.

15.3 Vioolbouw Hendriksen zal passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen.

15.4 Verwerking van persoonsgegevens door Vioolbouw Hendriksen vindt plaats conform de toepasselijke (inter-)nationale wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (AVG). Vioolbouw Hendriksen hanteert ter zake een privacybeleid. Dit kan worden geraadpleegd op haar website dan wel rechtstreeks worden opgevraagd bij Vioolbouw Hendriksen.

15.5 Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle offertes, opdrachten en Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Geschillen die ontstaan naar aanleiding van offertes, opdrachten en Overeenkomsten dan wel de onderhavige algemene voorwaarden met Afnemers die zijn gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Polen zullen steeds worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van een Nederlandse Rechtbank.

16.3 Geschillen die ontstaan naar aanleiding van offertes, opdrachten en Overeenkomsten dan wel de onderhavige algemene voorwaarden met Afnemers die niet zijn gevestigd in de in artikel 16.2 genoemde landen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut gevestigd te Rotterdam.

16.4 Het scheidsgerecht zal bestaan uit een arbiter. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. De plaats van arbitrage zal Amsterdam zijn.