LEVERINGSVOORWAARDEN

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Vioolbouw en –restauratie Atelier A.C. Hendriksen hierna te noemen “het Atelier”:
De (potentiële) afnemer van zaken, producten en/of diensten van het Atelier hierna te noemen “de klant”.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, evenals alle geleverde producten en diensten, geleverd door het Atelier, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van klant wordt door het Atelier uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 4. Het Atelier is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de klant of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door het Atelier zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 2. Offertes

 1. Het Atelier is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. De klant is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
 2. Het Atelier behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de klant het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft het Atelier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd

 1. Alle door het Atelier genoemde (leverings) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan het Atelier bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.
 2. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient het Atelier schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 3. Overschrijding van de door het Atelier opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 4. In geval het Atelier de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van het Atelier op schadevergoeding onverlet.
 5. Wanneer door de klant de goederen toch worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 6. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan het Atelier te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Het Atelier zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal het Atelier de klant hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal het Atelier daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal het Atelier geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan het Atelier kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

 1. In geval van tussentijdse opzegging heeft het Atelier naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de klant daarvan heeft.
 2. De vorderingen van het Atelier op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  – indien na het sluiten van de overeenkomst aan het Atelier ter kennis gekomen omstandigheden het Atelier goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  – indien het Atelier de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 3. In de hierboven genoemde gevallen is het Atelier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van het Atelier schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

 1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met het Atelier te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 2. Indien de klant de overeenkomst als gevolg van Artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan het Atelier te melden. De klant dient het product – na overleg met het Atelier – te sturen naar een door het Atelier vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 3. Indien de klant al enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met het Atelier als gevolg van artikel 7.1. en 7.2 van deze koopvoorwaarden heeft herroepen, zal het Atelier deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat het Atelier het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
 4. Het Atelier behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van het Atelier of de leverancier van het product) is beschadigd.
 5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Het Atelier schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Het Atelier de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Het Atelier heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering

 1. Het Atelier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van het Atelier, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Vergoeding

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief btw, reisuren, reis – en verblijfskosten.
 3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief btw, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling

 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering per post uitsluitend bij vooruitbetaling.
 2. Als de klant een factuur van het Atelier niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van het Atelier op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Garantie

 1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijke recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van het Atelier tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de klant verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, evenals ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
 2. De klant is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van het Atelier, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang de klant niet volledig aan zijn verplichtingen ten opzichte van het Atelier heeft voldaan.
 3. Ingeval het Atelier de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van het Atelier op schadevergoeding onverlet.
 4. Wanneer door de klant de goederen toch worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 13. Overmacht

 1. Indien het Atelier door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Ingeval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als het Atelier als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 3. Het Atelier zal de klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan het Atelier.
  Indien een klacht gegrond is zal het Atelier de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen het Atelier en de klant uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.